FORGOT YOUR DETAILS?

جداول قیمت گذاری جدید

 • ارزان
 • تومان ٧,٠٠٠
  per ماهانه
 • فضا ١٠ گیگابایت
 • پهنای باند ٢٠٠ گیگابایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
 • اکانت ایمیل دارد
 • تعداد ادان دامین 1
 • پشتیبانی ٢٤ ساعته
 • نیمه حرفه ای
 • تومان ٢٩,٠٠٠
  per ماهانه
 • فضا 5٠ گیگابایت
 • پهنای باند 500 گیگابایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
 • اکانت ایمیل دارد
 • تعداد ادان دامین 7
 • پشتیبانی ٢٤ ساعته
 • پیشرفته
 • تومان ٤٩,٠٠٠
  per ماهانه
 • فضا 8٠ گیگابایت
 • پهنای باند ١ ترابایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
 • اکانت ایمیل دارد
 • تعداد ادان دامین 10
 • پشتیبانی ٢٤ ساعته

رنگ های سفارشی

 • ارزان
 • تومان ٧,٠٠٠
  per ماهانه
 • فضا ١٠ گیگابایت
 • پهنای باند ٢٠٠ گیگابایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
 • اکانت ایمیل دارد
 • تعداد ادان دامین 1
 • پشتیبانی ٢٤ ساعته
 • نیمه حرفه ای
 • تومان٢٩,٠٠٠
  per ماهانه
 • فضا 5٠ گیگابایت
 • پهنای باند 500 گیگابایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
 • اکانت ایمیل دارد
 • تعداد ادان دامین 7
 • پشتیبانی ٢٤ ساعته
 • پیشرفته
 • تومان٤٩,٠٠٠
  per ماهانه
 • فضا 8٠ گیگابایت
 • پهنای باند ١ ترابایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
 • اکانت ایمیل دارد
 • تعداد ادان دامین 10
 • پشتیبانی ٢٤ ساعته

5 ستون

 • ارزان
 • تومان٧,٠٠٠
  per ماهانه
 • فضا ١٠ گیگابایت
 • پهنای باند ٢٠٠ گیگابایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
 • اکانت ایمیل دارد
 • تعداد ادان دامین 1
 • پشتیبانی ٢٤ ساعته
 • نیمه حرفه ای
 • تومان٢٩,٠٠٠
  per ماهانه
 • فضا 5٠ گیگابایت
 • پهنای باند 500 گیگابایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
 • اکانت ایمیل دارد
 • تعداد ادان دامین 7
 • پشتیبانی ٢٤ ساعته
 • پیشرفته
 • تومان٤٩,٠٠٠
  per ماهانه
 • فضا 8٠ گیگابایت
 • پهنای باند ١ ترابایت
 • تعداد دیتابیس نامحدود
 • ساب دامین دارد
 • پارک دامین دارد
 • اکانت ایمیل دارد
 • تعداد ادان دامین 10
 • پشتیبانی ٢٤ ساعته
TOP